تبلیغات
خاطرات و خلاصه دروس یک معلم(اشرف گلی) - ادامه ی خلاصه کتاب کانت3

خاطرات و خلاصه دروس یک معلم(اشرف گلی)

دوستان عزیز چون وارد نبودم چگونه تمام خلاصه را در یک ارسال ثبت کنم مجبور شدم ان را به 3قسمت کرده وارسال کنم

لازم بذکر است از خلاصه ها فقط نیمه ی اول کتاب نظریه معرفت کانت می باشد که جهت خلاصه نویسی برای استاد فتحی نوشته شده است امیدوارم برای امتحان درس فلسفه غرب 1 برایتان مفید باشد

کانت معتقد است شرط لازم انتظام و انسجام (شناخت) است.

وحدت اگاهی====یک شرط استعلائی است که کانت ان را شرط نفسانی استعلائی می نامد.

مفهوم شی====انعکاس وحدت اگاهی است.

اگر مفهوم شی نباشد هیچ تجربه ای در کار نخواهد بود.

مفهوم وحدت پیشینی است.

اگر کثرت نبود مفاهیم تالیف و ترکیب معنایی نداشت و مفهوم ترکیب با این فرض که مفهوم وحدت از قبل وجود داشته است معنا خواهد داشت.

مفهوم جستجو مستلزم مفهوم یافتن است

پس مشخص شد مفهوم وحدت یک مفهوم تجربی نیست بلکه یک مفهوم پیشینی است.

به تمثلی که مقدم بر هر فکری حاصل میشود(((( شهود ))))گویند.

من مورد بحث در جملات من حکم کرده ام، من شهود کرده ام با وجدان یکی نیست با خوداگاهی تجربی یکی نیست.لذا این من یک من استعلائی است.این من استعلائی شرط لازم هر فکر و هر حکم و هر قول است و شرط خود اگاهی است.

کانت این من را ادراک نفسانی استعلائی یا ادراک نفسانی اصیل یا ادراک نفسانی محض مینامد.

ادراک نفسانی استعلائی که همان من استعلائی است دیگر فعل اگاهی ما نیست.بلکه تعبیری است برای بیان وحدت ضروری اگاهی.وحدتی که این گونه متجلی میشود که همه گفته ها و فکرها باید به ضروره قابل ان باشد که با یک من همراه باشد.

بین دو مفهوم جسم و وزن یک وحدت عینی است.یعنی عاری از امور ذهنی.

شناخت تنها از احکام عینی حاصل میشود تنها در این احکام است که انچه به شهود در امده ادراک و فهمیده میشود.

احکام عینی وبالنتیجه شناخت تابع ادراک نفسانی محضند.از نظر کانت احکام متافیزیکی شرایط ضروری شناختند ومقولاتیکه از در این احکام بروز می کنند نیز شرایط ضروری شناختند.

                             خلاصــــــــــــــــــــــه ی استنتاج استعـــــــــــــــــــــــــــلایی

1-      ترکیبی از کثرات وجود دارد وباتجربه ی حسی به ما نرسیده اند بلکه یک حقیقت پیشینی اند.

2-      این ترکیب بوسیله ی باز سازی وباز شناسی حاصل شده وتعبیری است برای وحدت اگاهی

3-      شی مرکب ووحدت اگاهی با یکدیگر لازم وملزوم ومتضایفند.

4-      وحدت اگاهی وبالنتیجه وحدت شی ء نیز شرط ضروری تجربه است.لذا من در ان واحد است.

5-      این وحدت که شرط ضروری وپیشینی تجربه است ادراک نفسانی محض یا ادراک نفسانی استعلایی نام دارد.

6-      ادراک نفسانی محض شرط لازمی است برای الف)ترکیب کثرات ب)وحدت اشیاء ج)استفاده از مفاهیم د)صدور احکام

7-      صدور احکام فقط با استفاده از مفاهیم ممکن می شود لذا مقولات شرط لازم شناختند.

شناخت مستلزم 2چیز است.1---شهود               2-----اطلاق مقولات به شهود امده ها

چرا طبیعت از قوانین پیشینی طبیعیت می کند ؟چون طبیعت را صرفا بوسیله ی مقولات می توان دریافت.

کاری که مقولات با طبیعت می کنند تجویز قوانین پیشینی است.با وجودیکه این قوانین از مقولات استخراج نمی شوند می باید از طریق تجربی معین ومعلوم شوند.وبا مقولات سازگاری ضروری دارند.

                                 شــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاکله سازی

بوسیله ی مقولات انچه در زمان ومکان است را می فهمیم .یعنی از نظر کانت ان چیز تحت مقوله  زمان ومکان قرار دارد.

مفهوم گربه تجربی استلذا باید بین مفهوم وان چیز شباهتی وجود داشته باشد.این شباهت از نظر کانت ((((((وجود)))))است.

در استفاده از مفاهیم تجربی هیچ معضل اساسی وجود ندارد.ولی در وضع مفاهیم محض فاهمه که همان مقولاتند مسئله ی شباهت بین مفهوم وانچه مفهوم بر ان اطلاق شده در کار نیست چون این مفاهیم محضند یعنی عاری از محتوای تجربی اند.لذا با هیچ امر تجربی شباهت ندارند.

از نظر کانت میان یک مقوله وانچه مقوله بدان اطلاق می شود فرق است.

انچه بین انها ارتباط برقرار می کند از نظر کانت شاکله ی استعلایی است.واین شاکله چیزی جز زمان نیست.چون زمان صورت پیشینی شهود است واجد هر دو شرط است.

مقوله با تقید به تعینات استعلایی زمان مبدل به شاکله می شود .

بین مفهوم وصورت خیالی مفهوم وبین شاکله وصورت خیالی شاکله فرق است.مثلا در مفهوم گربه تعدد راه ندارد ولی در صورت خیالی گربه می توان انواع گربه را تصور کرد.

بنابراین جهت ارتباط بین یک مقوله وانچه ان مقوله بر ان اطلاق می شود عنصر سومی به نام شاکله ی استعلایی وجود دارد که این شاکله زمان است.

مقولات با انچه از طریق حس به ان می رسیم هیچ شباهتی ندارند چون مقولات مفاهیم پیشینی محضند.

مقوله قاعده ای کلی است که پیش فرض ولازمه ی استفاده از مفاهیم تجربی اند.

مفاهیم تجربی قواعد درجه اولند.

مقولات تجربی قواعد درجه دومند.

پیوند میان مقوله وحس با مفهوم تجربی است

پیوند میان مفهوم تجربی ومقوله با وساطت مقوله است.

اما از نظر کانت شرط انکه یک مقوله بتواند مفید قواعدی برای مفاهیم تجربی باشداین است که شاکله یافته باشد.یعنی مقید به تعین استعلایی زمان شده باشد.

                      خلاصـــــــــــــــــــــــــــه مبحث اســـــــــــــــــــــــــــــتنتاج متافیـــــــــــــــــــــــــــزیکی

کانت مقولات را به 4 گروه (کمیت،کیفیت،نسبت وجهت )تقسیم می کند.

کمیت- ریاضیات ومقدار.اگر مفهوم مقدارشهود  بیرونی بود باید هم امتداد مکانی می داشت هم موجود در زمان می بود.لکن فقط شهودهای درونی زمانی اند ومکانی نیستند.لذا مقوله ی شاکله یافته ی کمیت مفهومی از مقدار است که بعنوان مقدار زمانی فهمیده شود.که این مقدار با افزوده شدن یک نقطه ی زمانی بر نقطه ای دیگر مقدار شده است.

در فهم زمان مفهوم توالی مدخلیت ا صلی دارد.انات زمان متوالیا در پی هم می ایندوزمان توالی این احاد است.

کانت:عدد شاکله ی کیمت (مقدار) است.

کیفیت-مقولات تحت کیفیت (واقعیت،سلب وحصر ) هستند.

این مقولات وقتی بکار برده می شود که می گوییم چیزی وجود دارد.یا ندارد.هر موجود واقعی باید در شهود موجود باشد.یعنی در زمان ومکان با شدت معینی محسوس بالفعل باشد.

چیزی که وجود ندارد بالضروره فاقد مقدار است.وهمچنین بالضروره فاقد شدت وضعف است.کانت از ترکیب انطباعات حسی بوزمان سخن می گوید.

به عقیده ی کانت اینکه هر احساسی که بوجودمی اید می باید از صفر اغاز شود ودر یک سیر متصل بی وقفه به شدت خاص خود برسد یک گزاره ی تالیفی پیشینی است.

نسبت-ذیل این مقوله شاکله ی مقوله ی جوهر ان چیزی است که به رای ما در باب انچه در فرایند تغیر ثابت می ماند تعین می بخشد.

مقوله ی نسبت===1-مقوله ی جوهر-دوام امر واقع در زمان

                      2-مقوله ی علیت-توالی کثرات بشرط انکه تابع قواعد باشد.نحوه ای از توالی زمان است.

                     3-مقوله ی مشارکت.مربوط به قضایای منفصله وشرطی است.

مقولات جهت====1-امکان وامتناع.مقوله ی امکان وقتی شاکله دار شود امکان تجربی است.نه منطقی چون امکان منطقی

                        وقتی مطرح است که مفهوم چیزی فقط فقط متضمن تعیناتی متناقض با هم نباشند.

                       2-وجود وعدم.رفتن از امکان به وجود رفتن از تجربه به امر بالفعل است.

                       3-ضرورت وامکان خاص.شاکله ی ضرورت وجود داشتن است.در همهی زمانها نه محدود به زمان خاصی.

شاکله ی جهت امکان است.ومقصود ان مفهومی است که تعینش چنان باشدکه در لحظه ای از لحظات زمان امکان موجود شدن را داشته باشد.

                           نظام کلیـــــــــــــــــــــــــــــــــه ی اصول فاهمه ی محـــــــــــــــــــــــــــض

اصول فاهمه ی محض احکامی تالیفی وما تقدم هستند.احکامی که مقولات شاکله یافته انها را مشروط ساخته اند..

متناظر با شاکله های کمیت وکیفیت ونسبت وجهت 4اصل به شرح زیر وجود دارد.

1-      اصول متعارفه ی شهود

2-      پیش یابی های ادراک حسی

3-      تشابهات تجربه

4-      اصول موضوعه ی فکر تجربی

                                                             اصول متعارفه ی شهود

تمام تجربیات مشروط به شهود در زمان ومکانند.اگر زمان ومکان صورتهای پیشینی شهود نباشند هیچ چیزی در تجربه موجود نخواهد شد.اما هر چیزی که در زمان ومکان موجود باشد تابع این اصل است که همه ی اشیاء مقادیر ممتدند.

کانت:همچنانکه تخیل یک خط از ترکیب مقدارهای بهم پیوسته حاصل می شود تخیل زمان هم از بهم پیوستن انات حاصل می شود.

این که کانت می گوید:ما نمی توانیم یک خط را بی انکه ان را در ذهن خود تصور کنیم به تصویر در اوریم به بیان روانشناسانه به این معنی است که اول ان را رسم مس کنیم بعد صاحب تصور خط می شویم.لکن مقصود کانت چیز دیگری است

اولا: معلوم نیست مقصود روان شناسان این باشد

ثانیا:تمسک به سخن روانشناسانه بکلی بی وجه است.چون کانت در صدد بیان اصولی تالیفی وپیشینی است.در حالیکه گزاره ی روانشناسانه ی عمل ذهن تالیفی وپسینی است.

زمان نیز این چنین است.

از نظر شارحان کانت:میان بخش حسیات وتحلیل استعلایی (اصول متعارفه ی شهود)تناقض وجود دارد.

زمان ومکان در حسیات مفاهیم تعقلی نیستند.ونمی توان انها را حاصل جمع اجزای زمان ومکان دانست.زمان ومکان بر اجزای خود تقدم دارند.

یک قطعه زمان =وحدت تالیفی احاد زمان

وحدت تالیفی قلم ناشی از مقوله ی شاکله یافته ی کمیت موجب درک قلم می شود.

از نظر کانت:هندسه=ریاضیات مکان

= = = = = :رکن اصلی هندسه=اصول متعارفه ی شهودند که مقادیر ممتدند.

از نظر کانت:هندسه از مبادی حاکم بر ساختن اشکال بحث می کند.

                                       پیش یابی های ادراک حسی

هر ادراک حسی با یک انطباع حسی همراه است که قضیه ای است تالیفی وپسینی

صحت وسقم چنین قضایایی تنها از طریق تجربه میسر است.

از نظر کانت هر انطباع حسیبرای خود درجه ی معینی دارد. بین صفر تا مقدار دلخواه ولذا این قضیه ی تالیفی پیشینی است.

اصول متعارفه ی شهود وپیش یابی های ادراک حسی:مبادی ریاضی اند.

تشابهات تجربه واصول موضوعه تفکر تجربی :مبادی دینامیکی

کانت مقولات ذیل (((کمیت)))و((((کیفیت)))را مقولات ریاضــــــــــــــــــــــــــی می نامد.

= = = = = = = ((نسبت ))و((((جهــت ))را مقولات دینامیـــــــــــــــــــــــــــــــــــــکی می نامد.

اصول متعارفه ی شهود وپیش یابی های ادراک حسی (((مبادی ریاضـــــــــــــــــــی اند)))))

تشابهات تجربه واصول موضوعه ی تفکـــــــــــــــــــــرتجــــــــــــــــــــــــــربی(((مبادی دینامیـــــــــــــــــــکی اند))).

                         ((((((((( تشابهات تجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــربه))))))))

مقولات جوهر ،علیت ومشارکت بکار حالات سه گانه ی زمان=دوام ،توالی، هم زمانی می ایند.

از نظر کانت تشابهات تجربه سه تا هستند ومبداء حاکم بر انها ارتباط بین ادراکات حسی است.

مقصود کانت از تجربه معرفت تجربی است.

تجربه ترکیبی است از انطباعات حسی وکثرات

سه تا بودن حالات زمان یک حقیقت تالیفی پیشینی است.

این تشابهات سه گانه عبارتند از:

الف:هر چیزی در زمان وجود دارد لذا هر چیزی کثرتی از انطباعات حسی ای است که متوالیا روی می دهند.

ب):کانت در این تشابه سعی در اثبات اصل علیت دارد.وفکر می کند نظر هیوم را رد کرده است.از نظر کانت هر تغیری در انطباق با قانون رابطه ی علیت ومعلول روی می دهد.

ج)در تشابه دوم کانت بین توالی زمانی درون ذهنی وبرون ذهنی فرق گذاشت .فرق بین نظم درون ذهنی وبرون ذهنی در این است که یکی برگشت پذیر است ودیگری برگشت ناپذیر.

نظم برون ذهنی مقوم یک حادثه است وونظم درون ذهنی نه.

در تشابه سوم سعی در اثبات این دارد که کل اشیایی که همزمان با هم موجودند با هم رابطه ی متقابل دارند.

 

 

 

 

 

ک

نظرات() 
best medicare supplement plans
جمعه 12 آبان 1396 08:31 ب.ظ
متشکرم برای هر مقاله عالی دیگر. هر کس دیگری می تواند آن را دریافت کند
این نوع از اطلاعات در چنین ایده ای از نوشتن؟
من هفته آینده ارائه می دهم و من در جستجوی آن هستم
چنین اطلاعاتی
Bonnie
دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 03:11 ب.ظ
Greetings from Ohio! I'm bored to tears at work so I decided to browse your website on my iphone during lunch
break. I enjoy the information you provide here and
can't wait to take a look when I get home. I'm shocked
at how quick your blog loaded on my mobile .. I'm not even using WIFI, just 3G ..
Anyhow, very good blog!
پاسخ یک معلم دلسوز 09155044708تلفن تماس : thank you my dear
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر

نظرسنجی

  لطفا نظرات خود را مکتوب بفرمائید


آمار وبلاگ

 • کل بازدید :
 • بازدید امروز :
 • بازدید دیروز :
 • بازدید این ماه :
 • بازدید ماه قبل :
 • تعداد نویسندگان :
 • تعداد کل پست ها :
 • آخرین بازدید :
 • آخرین بروز رسانی :